Utbildning/Kurser

Offensiv HR-strategi

– utbildning för personalavdelning/HR-team om strategisk hälsokompetens för att bli en bättre partner till affärsorganisationen

Kursen ska ge HR-teamet konkreta och användbara verktyg för förstärkning av sitt arbete med att
vårda och utveckla befintligt humankapital (kompetens och hållbarhet/hälsa)
stärka företagskulturen och utveckla arbetsmiljön
rekrytera och behålla de bästa medarbetarna

Utdrag ur kursinnehållet:
(tidsspann 4-5 månader; hemuppgifter för deltagarna att jobba med mellan alla träffarna)

Träff 1.
HR-arbetets potential.
En funktionell syn på hälsa och arbete. Salutogenetisk beteendemedicin.
Personlig hälsokompetens. Men ni själva då? (i HR-gruppen, alltså) Är ni tillräckligt bra på att hålla er själva i god form fysiskt och psykiskt? Vet ni hur det går till? (Utan egen kunskap och erfarenhet är det svårare att vägleda och råda andra.)
Upprätta handlingsplan för egen hälsoutveckling närmaste 6 månaderna.

Träff 2.
Stress på individnivå, positiv och negativ, inre och yttre.
Signaler och symptom. Tålighetsfaktorer.
Utvecklingsbara färdigheter för att bli en ”hållbar högpresterare”.
Upprätta handlingsplan för egen utveckling av stresshantering närmaste 6 månaderna.

Träff 3.
Stress på grupp- och organisationsnivå, positiv och negativ.
Psykosocialt arbetsmiljöarbete. Mätningar, utvecklingsplanering, åtgärder.
4-fältsmatrisen i hälsokompetent ledarskap. Hur värdegrunden kan användas i praktiken.

Träff 4.
Promotivt personalvårdsarbete jämfört med preventivt och kurativt.
Proaktiva respektive reaktiva strategier (båda behövs). Lösningsfokuserat arbetssätt i praktiken.
Optimera samarbetet med företagshälsovården och andra leverantörer av ”humankapitalförvaltning”.

Träff 5.
Strategiska utgångspunkter för HR-arbetet 3-5 år framöver.
Sammanfattning, repetition, diskussion.

Deltagarna får 2 böcker som dokumentation och fördjupningslitteratur: ”Positiv stress / hälsokompetent ledarskap” och ”Handbok för hållbar hög prestation”.
Dessutom föreslår vi att personliga uppföljningar med var och en får ingå, baserade på utfallet av en genomgången ”Friskhetsprofil med psykofysiologisk stresslägesmätning”.

IMPLEMENTERING
Vi hjälper gärna till att upprätta konkret handlingsplan och att hjälpa till i genomförandet av vissa moment när den nya offensiva HR-strategin ska förverkligas hemma i ert företag.
Dessa steg utformas alltid specifikt efter kundens situation, och offereras separat.

Praktisk stresshantering

Att hantera stressiga situationer i vardagen är en verklig utmaning för alla moderna människor. Det är inte alltid så lätt att
# prioritera rätt så att det viktigaste blir gjort och oviktigt blir ogjort
# anta lagom krävande utmaningar, försätta sig i stimulerande men inte övermäktiga livssituationer
# möta vedermödor och motgångar, bemästra konflikter, tåla smärta och annat obehag
# reglera sig själv mentalt, hantera tankar och känslor
# upprätthålla god energitillgång och livskvalitet,
osv,
men det är just detta man får lära sig (att göra bättre) under den här kursen.

Omfattning: 5 träffar (den första omfattar 3 timmar, övriga 2 timmar) med 2 veckors intervall. Hemuppgifter mellan träffarna.
Optimalt antal deltagare är 10-15.

De fem träffarna har följande innehåll:

  1.  Positiv och negativ stress, stressorer, stressreaktioner. Stresshanteringsprinciper. Personlig hälsokompetens. Perspektiv. Livsbalans. Spänningsreglering. Hemuppgift.
  2. Mental skärpa. Problemlösning för vanliga inre stressorer såsom tankefällor, grubblerier, bråttombeteenden, rastlöshet, oro och aktivitetsberoende. Hemuppgift.
  3. Autonomi, sund självhävdelse, självförtroende, social stresstålighet. Jag-budskap, kunna säga nej, ställa krav på andra, etc. Samhörighet, kommunikation och gemenskap. Hemuppgift.
  4. Fokusering, differentiering. Tidplanering. Kroppskännedom. Fysisk kondition, näringstillförsel. Hemuppgift.
  5. Känslor som stressorer. Repetition. Vidmakthållande. Långsiktig hemuppgift, avslutande råd och tips. Personliga livsmål – brev.

Dokumentation: Som kurslitteratur rekommenderas boken ”Handbok för hållbar hög prestation” som ger rikhaltiga repetitions- och fördjupningsmöjligheter för deltagarna.

Pris: Investeringen för ovanstående belöper till 48 000:- för 15 deltagare inklusive alla förberedelser.

Personlig hälsokompetens

Hur går det till att komma i riktigt god form, egentligen? Och hålla sig där utan att behöva ägna all tid åt att sköta om sig?
De frågorna får utförliga svar under denna kurs. Vi går igenom ett stort antal verktyg för hur man håller sig i god form kroppsligt, mentalt och socialt. Teori och praktik varvas hela tiden. Varje träff startar med en timmes summering av de lärdomar och erfarenheter deltagarna har gjort sedan förra gången och hur de ska fortsätta att använda sig av dem. Därefter går vi igenom ett nytt område, tränar tillsammans på ett par tillämpningar som deltagarna sedan får i läxa att öva på till nästa gång.
Vi förlägger de praktiska avsnitten till flera olika miljöer, skog, strand, simhall, gym, gymnastiksal, cykelspår, kanotled, m.m. beroende på årstid. På så vis blir kursen samtidigt en liten frilufts- och motionsskola.
Under näringsläraavsnitten upprättar vi detaljerade shoppinglistor, tillagningsanvisningar och måltidsscheman. Vi besöker några föredömliga restauranger och tittar in i deras kök.
Mental träning i små portioner lägger vi in i varje träff. Deltagarna får också hemuppgifter som går ut på att förbättra familjefunktioner och vänskaper.
Mot slutet av kursen får deltagarna stöd att upprätta långsiktiga personliga hälsomål och konkreta handlingsplaner för att nå dessa.

Omfattning: 10 träffar à 3 timmar, varannan vecka en hel termin, olika lokaler varje gång. Tid för ombyte och dusch därutöver.
Pris: 119 000:- för 20 deltagare.

Mental träning för optimal prestation

För grupper av idrottare, musiker, skådespelare, talare, säljare m fl som ofta befinner sig i ”skarpt läge” och behöver vara bäst när det gäller som mest.

Kursen består av två delar, en allmän del vari grundläggande prestationspsykologiska moment gås igenom, och en speciell del som består av skräddarsydda tillämpningar anpassade efter gruppens aktuella situation och de specifika utmaningar man står inför i sin vardag.

Deltagarna får i den allmänna delen lära sig muskulär avslappning, andningstekniker, betingad avslappning, triggerutlöst avspänning, snabbavspänning, differentiell avspänning, förstärkt koncentration, smärtkontroll, visualisering, affirmering, självhypnos, meditation samt resultatmålbild och processmålbild. I den speciella delen väljer vi sedan ut några anpassade versioner av dessa som lämpar sig för deltagarnas vardagsutmaningar.

Omfattning: 8 träffar à 2 timmar med 1-2 veckors intervall, varunder dagliga övningar ska utföras. Pris: 69 000:- för 10-12 deltagare (inkluderar kurslitteratur och arbetsmaterial).

Hälsokompetent ledarskap

I de flesta företag är det ett strategiskt kompetensområde för arbetsledarna att förstå både sin egen hållbarhet och hur stress, hälsa och prestationskapacitet hänger ihop på gruppnivå så att man får en effektiv men uthållig organisation. Denna kurs vänder sig till chefer/ledare med personalansvar som därmed har behov av denna dubbla hälsokompetens, d v s utöver förmågan att hålla sig själva i god form behöver de också förstå hur det går till att skapa goda hälsoförutsättningar i personalgruppen.

Omfattning: 3 halvdagar med några veckors intervall. Arbetsuppgifter/övningar mellan
träffarna.
+ Någon form av uppföljning/ återsamling bör ske efter ett par månader.
Syfte: Deltagarna ska ges möjlighet att förstärka egen hälsa och välbefinnande och
prestationsförmåga genom att få verktyg för mental och fysisk egenreglering
och stresshantering i vardagen,
samt påbörja praktisk kompetensutveckling avseende förmåga att skapa ”dubbel
framgång” i företaget, dvs underhålla välbefinnandet och energitillgången i
organisationen parallellt med framgång i affärerna.

Vi kommer bland annat in på stress i organisationer ur en infallsvinkel som många stressforskare har försummat, nämligen att se stresshanteringsförmåga på både individ- och organisationsnivå som ett utvecklingsbart kompetensområde. (Vi har spännande och konstruktiva saker att komma med härvidlag.)
Det har visat sig att man bör först se över prestationsförutsättningarna i en grupp innan det är lönt att börja arbeta med hälsovård och arbetsglädje. En grupp måste först kunna känna stolthet över sin prestation innan deltagarna kan må bra av att tillhöra gruppen. Det är alltså både på individ- och gruppnivå av betydelse att utveckla kompetensen att balansera prestation/ansträngning å ena sidan och välbefinnande/energitillgång å den andra. Det går att förankra detta som ett strategiskt kompetensområde om man samtidigt ser över företagskulturen och integrerar processen med befintlig värdegrund.

I organisationer där detta fungerar märker man inte i första hand att ”stressen är låg”, utan det är snarare signaler på ”positiv stress” som framträder, t ex höjd effektivitet, förbättrat samarbete, ökad målmedvetenhet, god trivsel, engagemang, stolthet över goda arbetsprestationer, starkare lojalitet med företaget osv.

För att ge långsiktiga resultat har det visat sig att man bör starta med att se över ledarnas personliga välbefinnande. Därefter bör ledarnas prestation ses över ordentligt och vid behov får var och en handledning i att förändra sina vardagliga beteenden så att det viktigaste blir först och bäst utfört. (Ofta handlar det om att fokusera mer på själva ledarskapet och dra ner på det operativa arbetet.)

Först efter dessa två steg är det dags att påbörja hälsokompetensprocessen i personalgrupperna, och då startar vi med att utveckla förutsättningarna för goda prestationer, bl a tydligare målsättningar för den dagliga verksamheten, fokusering på primära uppgifter (affärsidén), förankring av gemensam värdegrund, rättvisa belöningssystem som är samstämmiga med vardagens beteendenorm, m.m. Därefter lönar det sig att aktivt börja bearbeta stoltheten, lagandan, arbetsglädjen etc.

I matrisen nedan är alltså ordningsföljden 1-2-3-4 av stor vikt.

Välbefinnande Prestation

Individ

Grupp/Organisation

För vart och ett av de fyra fälten i matrisen kan man definiera en verktygslåda. Dessa går vi igenom i tur och ordning. (De finns också utförligt beskrivna i boken ”Positiv stress – leda och utveckla med hälsokompetens”, Malmström & Nihlén, utgiven på Libers förlag 2002 i serien Bättre Ledarskap. Denna bok brukar vara en välkommen dokumentation och tillämpningsmanual för deltagarna.)
Pris för 20 deltagare ligger runt 80 000 kr inkl förberedelser och handledning av arbetsuppgifterna/övningarna.
Vi deltar i flera kundföretags fortlöpande ledarutvecklingsprogram med modifierade versioner av denna kurs, ibland komprimerat till en heldag, ibland en heldag plus en halvdag. Vi kan anpassa upplägget och lägga tonvikten vid det som bäst kompletterar övriga moment i kundens ledarskapsprogram.

Medarbetarskap 2.0

I samarbete med Lagarbetarskap i Sverige kan DCM hälsokompetens erbjuda skräddarsydda utbildnings- och utvecklingsprogram för organisationer som behöver ställa om sin företagskultur och åstadkomma förändringar i beteendenormen inom vissa personalgrupper.
www.lagarbetarskap.se

Effektivare ledningsgrupp

I samarbete med Själsögruppen erbjuder vi skräddarsydda utvecklingsprogram för ledningsgrupper som behöver få ordning på sitt arbetssätt, definiera sina prioriterade uppgifter och utveckla en överenskommelse för hur man ska efterleva och följa upp fattade beslut, etc.
En liten behovsanalys:
Om Du undrar huruvida Din ledningsgrupp verkligen skulle kunna ha nytta av det här programmet, kan Du få viss vägledning av ”Ledningsgruppstestet” som Du hittar under meny 4 eller genom att klicka den här knappen
( länk till meny 4, undermenyn Ledningsgruppstest)
www.sjalsoab.se

Psykosomatik, hälsoångest och somatisering

(för läkare, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor)

En kliniskt inriktad kurs om diagnostik och behandling av somatoforma och psykosomatiska besvär såsom hypokondri, dysfunktionell smärta, fibromyalgi, kronisk trötthet, dysmorfofobi, autonom dysfunktion, somatoformt syndrom, konversionssyndrom, behandlingsrefraktära utmattningsreaktioner, generaliserad ångest med framträdande somatiska besvär, odifferentierad hälsoångest, m fl.
Patienter med komplicerade kombinationer av kroppsliga och psykiska besvär utgör en avsevärd belastning för sjukvården. De är svårdiagnostiserade, svårbehandlade och många gånger upplevs de som krävande och ”besvärliga”. Dessa patienter lider i allmänhet svårt av sin ångest, som utlöses av oro inför kroppsliga symptom, och i sin desperata jakt efter ”rätt” behandling konsumerar de mängder av sjukvårdsresurser, blir ofta långvarigt sjukskrivna, till och med förtidspensionerade. Under senare år har nya kunskaper framsprungit ur klinisk psykofysiologisk och beteendemedicinsk forskning som ger oss en klarare bild av hur de olika somatoforma syndromen egentligen fungerar och hur behandlingsupplägget bör se ut för att nå resultat.
Kursens mål är att göra kursdeltagarna förtrogna med de aktuella diagnoserna (enl ICD-10 och DSM-5) så att man kan börja använda dessa aktivt i differentialdiagnostik av ”svåra” patienter. Kursen ger också en grundläggande introduktion till klinisk psykofysiologi och beteendemedicinsk behandling.
Kursledare: Clas Malmström är leg. läkare med mångårig erfarenhet inom psykiatrisk rehabilitering, specialist i klinisk psykofysiologi och utbildad kognitiv beteendeterapeut. Han är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare inom beteendemedicin och klinisk psykofysiologi för läkare och psykologer inom psykiatri, primärvård och rehabilitering och har utgivit flera böcker om stressrelaterade besvär, stresstålighet, t ex ”Handbok för hållbar hög prestation” och ”Att komma igen – egenvård för före detta högpresterare”. Clas är också medförfattare till en bok om somatisering (”Den tredje patienten”) och behandlingsmanualer i samma ämne (t ex ”Att finna balansen”). Tidigare knuten till Karolinska Institutet, grundare av PBM, numera chef för den beteendemedicinska kliniken DCM HÄLSOKOMPETENS i Stockholm.
Kursen vänder sig till kliniska psykologer, psykoterapeuter, allmänläkare, psykiatriker, företagsläkare, rehabiliteringsläkare, smärtläkare, sjuksköterskor, företagssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter m fl.

OBS! Lämplig som kurs i läkarnas specialistutbildning. ST-läkare som deltar båda dagarna har möjlighet att få Socialstyrelsens intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivning ifyllt och signerat.

Kommentarer från några av föregående tillfälles deltagare:

”En fantastiskt inspirerande föreläsare som bjuder på sig själv i kombination med ett ämnesområde som är angeläget för alla som arbetar inom vården”

– Monica Lawenius, leg. psykoterapeut

”Kanon!”

– Richard Wastensson, leg. läkare, psykiater

”Inspirerande, begripligt, användbart… höll åhörarna intresserade hela tiden”

– Charlotta Andersson, kurator

”Clas Malmström är en engagerad föreläsare med mycket erfarenhet av psykosomatik och hälsoångest och som förmedlar sina kunskaper på ett lättillgängligt sätt. Denna översiktskurs var inspirerande och givande och tog upp viktiga kliniska aspekter av dessa ofta underdiagnostiserade tillstånd. Kombinationen av föreläsning med mycket inslag av kliniska exempel och falldiskussionerna i slutet av dag två gjorde att de teoretiska kunskaperna sattes i ett kliniskt sammanhang.”

– Marie Asp, ST-läkare vuxenpsykiatri

”Engagerad föreläsare som generöst delade med sig av sin breda kliniska erfarenhet”

– Sarah Andersson, leg. psykoterapeut.