Om oss

En ny syn på hälsa

Att vara frisk innebär inte bara att man är osjuk utan också att man upplever ett starkt välbefinnande och har en god prestationsförmåga. Friskhet är en process. Att förstå den och aktivt stötta den med dagliga beteenden så att man håller sig i god form mentalt såväl som kroppsligt och socialt, det är hälsokompetens. En förmåga väl värd att utveckla, inte bara för högpresterare som vill hålla längre, utan för alla människor med pretentioner på sin livskvalitet.

Det räcker inte att vara osjuk!
Sjukvård utgår från kunskaper om sjukdomar – patogenes. Läkarens huvuduppgifter är att ställa diagnos och att bota/behandla bort det sjuka. Idag är det emellertid så att de flesta människor som mår dåligt är i egentlig bemärkelse inte sjuka. Deras besvär beror på brist på friskhet snarare än på förekomst av sjukdom. Därför finns det behov av ett kompletterande arbetssätt som utgår från kunskaper om det friska. Det kallas salutogen beteendemedicin och är grunden för vår metodik.

Vi hjälper individer att utveckla sina mentala förmågor och att åstadkomma bestående beteendeförändringar i syfte att uppnå och bibehålla välbefinnande och hög prestationsförmåga.
Vi hjälper företag och organisationer att bli hållbara och högpresterande via fysisk, psykisk och social hälsokompetens på alla nivåer i organisationen.

Kunder

Vi har sedan starten 1989 anlitats av tusentals privatpersoner och idrottare med funktionella besvär, belastningsskador med komplikationer av stressutlösta problem, psykiska och psykosomatiska besvär.
Vi har utfört över 600 rehabiliteringsuppdrag åt Försäkringskassan och företag/arbetsgivare över nästan hela landet.
Vi får fortlöpande remisser från läkare och psykologer runt om i Sverige som behöver hjälp att psykofysiologiskt utreda patienter med svårdiagnostiserade stressreaktioner eller psykosomatiska besvär.
Fler och fler landsting anlitar oss varje år för att utbilda läkare, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor inom klinisk psykofysiologi och salutogen beteendemedicin.

Vi bistår flera företag och myndigheter med utbildningar för chefer och HR-personal.
Hälsokompetens-program av olika slag (utbildning, ledarutveckling, organisationsutveckling, personalvård, arbetsmiljöutveckling) har vi hittills levererat till mer än 400 olika företag.

Stamkunder och regelbundet återkommande kunder är
Regeringskansliet
Karolinska Institutet
Stockholms läns landsting
Region Skåne
Västra Götalandsregionen
Norrbottens läns landsting
Försäkringskassan
Stockholms Stad, Malmö Stad +
ett antal kommuner runt om i landet
EY
Deloitte
KPMG
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers
SJ
Ericson
Bonniers
Tekniska Verken i Linköping
Skandia
m. fl.
————————————————————————–

Om företaget

DCM HÄLSOKOMPETENS grundades av Clas Malmström 1989 i Älmhult och Växjö. Första åren var vi en rehabiliteringsklinik för idrottare men snart blev Försäkringskassan och några stora arbetsgivare i södra Småland och norra Skåne våra största kunder, vilka vi hjälpte med rehabilitering av besvär i rörelseapparaten samt psykiska och psykosomatiska besvär.
1993 utvecklade vi vår kompetens, anställde företagssköterskor och arbetsmiljöspecialister och fick förtroendet att bli företagshälsovård åt IKEA och ett stort antal andra företag i regionen.
1997 hade vi blivit en av Sveriges ledande rehab-aktörer inom smärta, psykosomatik och stressutlösta besvär. Vi inledde då samarbete med Stressmedicin och startade kliniker även i Stockholm, Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle.
Vår specialitet – psykofysiologisk diagnostik och beteendemedicinsk behandlingsmetodik – utvecklades ytterligare under kommande år och ledde till bildandet av klinikkedjan DCM Stressmedicin. Denna verksamhet har sedermera splittats så att DCM Sweden arbetar utifrån vårdavtal med landsting runt om i Sverige medan DCM hälsokompetens säljer tjänster till företag (och privatpersoner) som inte betalas av landstingssjukvården.

Vi är idag ett nätverksföretag med en företagsläkare och en KBT-psykolog anställda och ett tiotal specialister projektanslutna. Dessa är psykologer, beteendeterapeuter, läkare med olika specialiteter, fysioterapeuter, arbetsmiljöspecialister, organisationskonsulter, managementkonsulter, ledarskapskonsulter och verksamhetsutvecklare.
Tillsammans i gruppen omsätter vi årligen cirka 15 Mkr fördelade på cirka 50 gemensamma uppdrag.

Vår värdegrund

Vi eftersträvar en ”tredimensionell framgång” i utövandet av vår verksamhet. Med det menar vi att vi aktivt eftersträvar
1) glädje: vi vill ha kul på jobbet och känna att det vi gör är meningsfullt; detta underlättas om vi kan bibehålla vår starka marknadsposition så att vi även framgent har möjlighet att välja att åta oss stimulerande och meningsfulla uppdrag åt kunder som vi tycker om att arbeta ihop med
2) lönsamhet: en solid ekonomi är en trygghet som gör att man kan rikta uppmärksamheten på viktigare och roligare saker än nästa månads lividitet
3) värdeskapande & omtanke: vi vill att våra kunder ska uppleva det vi levererar som mycket värdefullt och prisvärt, och dessutom eftersträvar vi att bidra till en bättre värld (t ex genom att avsätta en del av vår vinst till forskning och välgörande ändamål, ta fullt ansvar för vår miljöpåverkan, delta i samhällsdebatten på ett allmännyttigt sätt).

Till grund för denna ”tredimensionella framgång” ligger

En pragmatisk och affärsmässig syn på hälsovård, som innbär att vi arbetar resultatorienterat och tar betalt för den kundnytta vi åstadkommer genom att förstärkt hälsokompetens genererar högre produktivitet och uthållighet hos kundens personal. Detta är ett för branschen ovanligt arbetssätt som kräver specifik kompetens och förmåga att upprätthålla en aktiv dialog med både kunden och kundens anställda.
En god förmåga att förklara för kunderna att våra tjänster gör nytta värd att betala för och vilken, oftast även hur). (Ett exempel är målet att vi ska kunna mäta våra tjänsters påverkan på ekonomiska nyckeltal hos kunden och därefter våga erbjuda vissa resultatgarantier i termer av uthållighet och förstärkning av produktivitet.)
Unik kompetens i tillämpad salutogenes, psykofysiologi, prestationspsykologi, arbetsmedicin och beteendemedicin. Specialutbildade läkare och psykologer utför tjänsterna.
Psykofysiologisk mätteknik (icke helt unik, men i Skandinavien är vi ganska ensamma om att kunna mäta så brett och djupt) i kombination högt utvecklad pedagogisk metodik ger oss kvalitativt sett en marknadsledande position.
En stark förankring i aktuell beteendemedicinsk och psykofysiologisk forskning ger oss tillgång till effektiva utvärderingsmetoder och garanterar oss fortlöpande egen kompetensutveckling så att vi bibehåller försprånget före konkurrenterna.
Engagerad, ansvarstagande och utvecklingsinriktad personal. Det aktiva medarbetarskapet är en avgörande faktor, inte bara för våra kunders framgång, utan i allra högsta grad för vår egen också! Därför fäster vi stor vikt vid vår egen arbetsmiljö och vår förmåga att samverka konstruktivt inte bara med kunderna utan även internt.

Som vägvisare för oss i vardagen, så att vi ska nå framgång i alla tre avseendena, har vi enats om att nedanstående värderingar ska utgöra utgångspunkterna för vårt sätt att bedriva affärerna och verksamheten.
Det innebär i praktiken att alla anställdas insatser kommer att belönas efter sin förmåga att i praktiken omsätta dessa värderingar till dagliga beteenden på arbetsplatsen.

Nyckelord för våra värderingar:

Värdeskapande

Professionalism

Stolthet

Respekt & Omtanke

Integritet

Kompetens

Följande beteenden, förmågor och egenskaper kännetecknar den som omsätter våra värderingar i praktiken, och är således önskvärda hos all personal, värderas högt och premieras på olika sätt:

Värdeskapande
I slutändan avgör varje anställd sitt värde för företaget genom sin förmåga att bidra till affärerna och vår långsiktiga lönsamhet.
Affärsmannaskap, ta betalt för den nytta vi gör, leverera verkligt värde till kunden, ta vara på affärsmöjligheter i möte med kunderna.
Utföra tjänster som hjälper kundföretaget i sin verksamhet.
Detta gör vi genom att
erbjuda för kunden väsentlig expertis
tillföra kunden idéer (även utan att vara tillfrågad)
hantera samspelet med kundens kontaktpersoner så att tid, energi och pengar
sparas
skapa lösningar i samråd med kunden och med hela vårt team

Professionalism
Låta företagets mål och strategier styra det dagliga beteendet på arbetsplatsen.
Kunna hålla isär personliga, privata och emotionella reaktioner från kund- och arbetsrelaterade situationer.
Förvalta affärsidén och varumärket före hävdandet av egen förträfflighet.

Stolthet
Kvalitetsmedvetenhet, ”passion for excellence”.
Aktivt bidra till allas vår stolthet för det vi uträttar gemensamt.
Gärna och ofta tala om vårt företag och presentera det vi gör, våra mål och vad vi står för inför alla människor vi möter.

Respekt & Omtanke
– personlig hygien, klädsel, uppträdande, ödmjukhet, ta seden dit man kommer, följa regler och uppgjorda rutiner, hålla vad man lovar.
– aktivt bidra till gott kamratskap, respekt för individuella olikheter, lojalitet med kollegor och företaget, hålla rent och snyggt omkring sig, diska efter sig o dyl.
– miljöhänsyn, vi gör inget som skadar någon annan och vi tjänar inte pengar på planetens bekostnad

Integritet
Stå för sina egna och företagets värderingar. (Om de är oförenliga kan man inte jobba kvar.)
På ett konstruktivt sätt tala om vad man tycker och tänker.
Våga säga nej till kund om vi inte kan leverera med den kvalitet och etiska höjd vi vill hålla på allt vi gör.
Sekretess och etik.
Autonomt beteende. Rak kommunikation.
Objektiva expertråd till kund; när verkligheten är obehaglig talar vi om det för kunden. Vi står alltid rakryggat för det vi tror är sant, etiskt riktigt och klokast på lång sikt.

Kompetens
Erbjuda verklig expertis och pålitliga råd. Uppdaterade kunskaper. Vetenskaplig förankring.
Alla erforderliga kompetenser behövs för helheten i verksamheten, inte bara fack-kompetens inom psykofysiologi och beteendemedicin. Även affärsmässighet, kvalitetsmedvetenhet, presentationsteknik, kommunikationsförmåga, social kompetens, samarbetsförmåga, administrativa färdigheter och ledartalang utgör värderade kompetenser.
Eget ansvar för sin kompetensutveckling och personliga utveckling.
Självklart månar vi extra om vår egen hälsokompetens, dvs förmågan att sköta om oss själva så att vi håller oss i god form, långsiktigt upprätthåller hög prestationsförmåga, entusiasm och god hälsa.

*************************************************************

Några kommentarer om hur vi efterlever vår värdegrund

# En strategi är till för att följas, tills den eventuellt visar sig vara dysfunktionell – då ändrar vi till en ny. Ingen står över våra strategier!
Att arbeta utifrån den gemensamma värdegrunden och ha affärsidén som ledstjärna i vardagen, är en förmåga som uppmärksammas och belönas på flera olika sätt. Det som står ovan är sannerligen inga tomma floskler utan något vi alla verkligen i praktiken ska ha i åtanke dagligen.
Att ”leva värderingarna” medan vi förvaltar affärsidén är förutsättningen för att vi ska lyckas göra företaget och oss själva framgångsrika. Ingen tillåts bete sig på ett sätt som ligger utanför den beteendenorm vi beskriver med värdegrunden, aktuella verksamhetsmål och strategier. Den som beter sig ”fel” kommer att tillrättavisas och korrigeras. Vi har inget utrymme för subkulturer och energidränerande otydlighet. Alla DCM-are vet vad som gäller och visar det i vardagen genom att fokusera sin kraft på prioriterade beteendemål som leder till framgång.
Med framgång avser vi glädje och stabil ekonomi samt stolthet över att bidra till det goda i världen. Pengarna är viktiga, för om vi inte är lönsamma överlever inte företaget, men det är inte maximal lönsamhet vi eftersträvar. Vi vill fokusera så mycket som det någonsin är möjligt på gemenskap, kamratskap, personlig utveckling och glädje, så att arbete åt DCM hälsokompetens är förknippat med hög livskvalitet på alla plan.

# Affärsmässigt uppträdande
Detta är nödvändigt i ett företag som inte lever på anslag och bidrag, utan vars överlevnad beror på betalda kunduppdrag. I detta ingår att ständigt påminna sig själv att det är värdet DCM hälsokompetens skapar åt kunden som är det viktigaste. Gör vi det, och utvecklar vår förmåga att ta betalt för det, skapar vi värde åt oss själva också.
Att ”lyckas” innebär att vi tjänar pengar genom att göra reell nytta för kunden.
Kunden är oftast företaget som är arbetsgivare till den klient/patient vi jobbar med.
Förmågan att hantera ”det dubbla uppdraget” är svårt men nödvändigt. D v s att agera med nyttan för betalande kund i fokus samtidigt som vi uppfyller vårt etiska ansvar gentemot den enskilde anställde i kundföretaget. Det är följaktligen en mycket önskvärd förmåga hos oss att kunna jobba med utmärkt tydlighet i målsättnings-processerna gentemot alla kundrepresentanter, så att det inte finns utrymme för missförstånd beträffande vårt åtagande i uppdraget eller vår relation till de olika inblandade. Det bekvämaste sättet att hantera svåra sådana situationer är att inte sälja vår inblandning, men vi behöver naturligtvis även sådana uppdrag så utmaningen ligger i att sälja in vårt uppdrag med rätt avgränsningar och målsättningar.
Våra säljare ska sköta de slutliga förhandlingarna med kunderna kring prissättning, leverans- och betalningsvillkor, etc, men vi måste alla delta i försäljningen i bemärkelsen att alla våra kontakter med olika kundrepresentanter inverkar på vår profil på marknaden och samtliga våra beteenden påverkar kundens vilja att göra affärer med just oss! (Begreppet göra affärer klingar nog konstigt i munnen på många som har sin grundträning i sjukvården, men egentligen betyder det bara att ha en aktiv relation till kunderna och möjliggöra för oss att göra nytta genom att vi får i uppdrag att använda vår kompetens i olika uppdrag åt kunden.)
Vi ska alla hantera alla kundkontakter så att kund-representanten alltid får ett gott intryck av vår förmåga att hjälpa till. Att ha ett kundorienterat och ”säljande” förhållningssätt innebär att ha den betalande kundens bästa för ögonen. Det är kunden givetvis beredd att betala för om och om igen eftersom det gagnar hans/hennes egen situation!

# Hur agerar man ”lönsamhet”?
Genom att aktivt fokusera på kundnytta och kostnadseffektivitet.
Självklart är det också en mycket viktig förmåga för alla som har en intäktsbudget (debiteringsgrad och antal kronor per vecka, månad och år) att fokusera på sitt bidrag till intäkterna och använda detta som ett prioriteringsvägledande verktyg i vardagen.

# Förmåga att arbeta ihop med de andra i teamet så att bästa sammantagen effekt för kunden framkommer.
Vi har inte utrymme för ”frifräsare” som kör sitt eget race på bekostnad av de andra team-medlemmarnas möjligheter att bibehålla hög kvalitet i arbetet runt kunden/patienten. Ett välfungerande team-arbete innebär t ex att man stämmer av med teamet innan man ger kunden viktiga besked, att man informerar teamet om sina göranden och låtanden gentemot kunden både muntligt och via lättillgänglig skriftlig dokumentation (=patient- eller projekt-journal), att man agerar professionellt och följer teamets överenskommelser, ser till kundens/patientens och DCM-teamets bästa på lång sikt, o s v.

# Förmågan att under ”lågsäsong” fylla på i våra bokningslistor med betalda extrauppdrag.
När vi är fullbokade och har kö in till de flesta tjänster, fokuserar vi på prioriterade delar av vårt sortiment, men under perioder med lägre efterfrågan är det viktigt att vi alla bidrar till att fylla på i orderboken med uppdrag som engagerar lite mer perifera delar vårt sortiment. Det innebär i praktiken att vi då passar på och anstränger oss extra med att erbjuda kunderna vår hjälp med konsultationer, rådgivningar, o dyl som vi i högsäsong bara erbjuder för att utveckla kontaktytan gentemot kundföretaget. Genom att höja debiteringen under lågsäsong är denna förmåga av stort värde för vår lönsamhet.

# Att ta ansvar för egen utveckling.
I samspel med närmaste chef ska vi alla ta fram vår utvecklingsplan inom företaget. All utveckling, fortbildning, skicklighetsförbättring etc som företaget kan ha nytta av i termer av att kunna erbjuda kunderna bättre tjänster, ska givetvis även leda till högre lön och andra förmåner för den enskilde som utvecklat sig. Vissa delar av denna kompetensutveckling får man själv ta ansvar för och bedriva på sin fritid. Vi tycker det är värdefullt att alla tar stort eget ansvar för denna process och visar initiativkraft. Det finns inga möjligheter att hinna förlägga all kompetensutveckling till vanlig arbetstid, utan en del får man göra på tåg, buss, tunnelbana, hemma, etc. Det kan exempelvis gälla teoretiska studier, bokläsning, datorträning, egen ITA-träning, röstteknik, framställningsteknik, etc, etc.

# Att se till helheten i vår verksamhet och underlätta för varandra.
Det är en viktig förmåga att kunna integrera administrativt kringarbete med effektivt utförande av uppdragen. För bästa resultat gäller att se till helheten, planera och förbereda sig, hålla ordning på mötestider, fylla i projektloggboken, vara noggrann vid ifyllandet av tidrapporten, etc. I praktiken räcker det inte med att vara en duktig terapeut, projektledare, säljare eller utbildare, utan vi behöver också kunna ta hand om de mer administrativa aspekterna av våra uppdrag om optimalt resultat ska uppnås.

# Att aktivt bidra till trivseln.
Vi tycker att vi alla ska ta ett aktivt socialt ansvar och medvetet göra vårt bästa för att bidra till gemenskapen och den goda stämningen på arbetsplatsen. Det visar sig t ex i form av att visa omsorg och respekt för varandra, passa mötestider, städa upp efter sig, hålla rent omkring sig, god personlig hygien, aktivt bidra till sammanhållning och kamratskap, delta i gemensamma aktiviteter, hjälpa varandra att fokusera på arbetets (och livets!) positiva sidor, ge och ta både negativ och positiv kritik utan att angripa personen bakom beteendet, se till att inget ”prat bak ryggen” försiggår, m.m., m.m.

# Att vara kvalitetsmedveten och kundorienterad mitt i vardagen…
En mycket viktig faktor för både vår egen trivsel på jobbet och för kundens upplevelse av oss, är att vi aktivt tar ansvar för kvalitet i alla avseenden. Kvalitet är i princip att hålla vad man lovar och att agera så att kundens upplevelse av mötet med oss blir över förväntan.
För kvalitet räcker det inte att göra sitt bästa inom sin speciella nisch av verksamheten och sedan lämna kunden i korridoren, utan att aktivt ta ansvar för hela situationen som kunden upplever inte bara när han är i våra lokaler utan även när han ringer oss, får brev från oss, får en faktura från oss, söker en uppgift på vår hemsida, bläddrar i vår katalog, o s v.
När vi har kunder hos oss måste vi se oss omkring och rycka in där det behövs även om någon annan normalt skulle ha gjort det (t ex plocka upp skräp i korridoren, ta hand om en besökare i receptionen, svara i telefon, servera kaffe, rymma upp i möteslokalen efter en annan grupp som just gått, etc, etc.
Det är också en kvalitetsaspekt att noga redigera brev och annat vi skickar ut. Om någon av oss råkar se ett stavfel eller en redigeringsmiss i ett utgående brev, ska vi givetvis se till att det rätta till.
Ytterligare en viktig aspekt av kvalitetsmedvetenhet är att betrakta den av oss som har ”akut kundkontakt” som prioriterad kollega. De av oss som för stunden inte har någon kundrepresentant hos oss ska alltid se om vi kan serva kollegan som har det, gå ur vägen om de kommer i korridoren eller i receptionen, titta om de behöver hjälp av något slag, höra efter om de vill ha kaffe, eller vad det nu vara månde….

# Att få det viktigaste gjort först.
Det är inte möjligt för företagsledningen att i detalj styra all arbetstid, utan vi behöver alla visa prov på god förmåga att fördela vår tid mellan olika uppgiftskategorier, t ex betald kundtid kontra interntid, patienttid kontra företagskontakter, förberedelse av en utbildning kontra rapportskrivning, osv. Vår arbetsdag är oftast full av valsituationer där vi har nytta av en genomtänkt prioritering och avgränsningsförmåga.
Ibland är man inte säker på vilket av 2 alternativ som är viktigast för företaget på kort och lång sikt. Då ska man rådfråga sin chef och låta denne bestämma vilket som ska göras först eller noggrannast. Om man har för mycket att göra, så att man inte hinner med, bör man också ge chefen tillfälle att ha synpunkter på vad som ska väljas resp väljas bort.
I princip gäller att 4-tid inte gillas som övertid om den inte är beordrad. Endast 1-2-3-tid godkänns för övertidsuttag.

# Att visa prov på god egen hälsokompetens.
Den som inte sköter om sig kan inte upprätthålla god hälsa och då heller inte långsiktigt höja (eller ens bevara) sin prestationsförmåga. Självklart ska alla vi som jobbar på DCM hälsokompetens föregå med gott exempel och visa prov på egen hälso-kompetens, d v s motionera regelbundet, äta näringsrik mat, välja meningsfulla aktiviteter på fritiden, skapa utrymme för god sömn och annan återhämtning, samt sist men inte minst hjälpas åt att skapa en god arbetsmiljö.

Samarbetspartners

Våra närmaste partners, med vilka vi samarbetar aktivt, är
– Rehabilitering och friskvård: InMo Medveten träning, KBT FOKUS
– Ledarskaps- och organisationsutveckling: Själsögruppen
– Verksamhetsutveckling, förbättringsarbete: SolvingEfeso Nordic, Centigo-Decigo
– Psykosocial arbetsmiljöutveckling och arbetsglädjeprogram: Lagarbetarskap

6.6 Vår filosofi

Citat och visdomsord som belyser vår filosofi från olika synvinklar:

Först ett eget citat, som vi är mycket stolta över att faktiskt ha satt på pränt första gången redan 1994, innan någon annan i Sverige hade blivit ”beteendemedicinsk”:

”FRISKHET ÄR BETEENDEN.
Friskhet i bemärkelsen välbefinnande och prestationsförmåga är ingen självklarhet som vi har fötts med och kan ta för given hela livet. God hälsa uppstår först när våra vardagliga beteenden tillfredsställer alla våra kroppsliga och själsliga behov, och det uppstår balans mellan uppbyggande och nedbrytande faktorer.

Friskhet är en ständigt pågående process.
Varje individ har möjlighet att påverka sin hälsa varje dag, varje stund, hela livet, aktivt eller passivt, medvetet eller omedvetet, vare sig vi vet om det eller inte. Därmed har vi också själva, var och en, det yttersta ansvaret för att skapa bästa möjliga friskhet utifrån våra egna förutsättningar och resurser.
Ingen annan kan göra det åt oss…”

SALUTOGENETISK BETEENDEMEDICINSK PROGRAMFÖRKLARING
/ Clas Malmström, 1994

————————————————————————————————————

”All we are is the results of what we have thought;
it is founded on and made up of our thoughts.”

– Siddharta Gautama, “Buddha”

”Livet, var det alla dessa vardagar …?”

– O. Lagercrantz

”Quality is a state of mind.”

– R. Pirzig

”Erfarenhet är inte vad som händer med oss, utan vad vi gör av det som händer oss.”

– Aldous Huxley

”Även en resa på tusen mil
börjar med ett steg.”

Lao-Tse

”Man kan inte kämpa ihjäl en skugga, den dödar man med ljus.”

Sigfrid Siwertz

”Det finns ingen bättre tid än just nu att vara lycklig.
Lycka är en resa inte en destination.
Så arbeta som om du inte behövde pengar,
älska som om du aldrig blivit sårad
och dansa som om ingen såg dig.”

Willy Brandt

“När det blåser bygger somliga vindskydd.
Andra bygger väderkvarnar.”

Kinesiskt visdomsord, ibland tillskrivet Mao Tse Tung

“En kund är den viktigaste besökaren på vår egendom.
Han är inte beroende av oss, vi är beroende av honom.
Han stör oss inte i vårt arbete, han är syftet med det.
Han står inte utanför vår verksamhet, han är navet i den.
Vi gör inte honom en tjänst genom att betjäna honom,
han gör oss en tjänst genom att ge oss en möjlighet att betjäna honom.”

– Mahatma Gandhi; till personalen på hans hotell i Agra

“Vare sig vi vill eller inte, vare sig det är rätt eller fel,
kommer det alltid att vara kundens uppfattning
som ligger till grund för värderingen av oss.”

– Maria Lilja

”Tala inte med mig om hur mycket du arbetar. Berätta i stället hur mycket du får gjort.”

James Ling

”En bok som inte är värd att läsas åtminstone två gånger är inte heller värd att läsas en gång.”

Karl Julius Weber

”Endast den som inte uträttar något i praktiken kan undgå att göra fel.”

Ivan Uljanov Lenin

”Förändra sig kan ingen – men bättra sig kan alla.”

Ernst von Feuchtersleben

”Livet – det är inte de dagar som har gått utan de dagar man minns.”

Pjotr Andrejevitj Pavlenko

”Saktfärdigt folk upptäcker först sent i livet att allt det de trodde bara var förelöpare och förridare i själva verket var själva processionen.”

Jacob Paludan

”Att frukta kärleken är att frukta livet,
och de som fruktar livet är redan till tre fjärdedelar döda.”

Bertrand Russell

”Enda sättet att få en vän är att vara en.”

– Ralph W. Emerson

”Life is what happens to us
while we are busy
making other plans”

– John Lennon

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit”.

– Aristoteles

”Data is empty without a theory – a theory is blind without data.”

– Kant