Företagshälsovård

Erbjudande om FÖRETAGSLÄKARSERVICE utöver det vanliga
och en annorlunda FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

DCM hälsokompetens har utvecklat ett unikt koncept för företagshälsovård med ett prioriterat utbud av flexibla och höggradigt kundanpassade tjänster inom personalvård, arbetsmiljö och performance management. Konceptet kombinerar affärsmässighet med vetenskap och etisk stringens, och levereras av ett kompetent och erfaret team bestående av företagsläkare, olika specialistläkare, idrottsläkare, psykologer-beteendeterapeuter, naprapater, friskvårdare, företagssköterska och arbetsmiljöingenjör.

DCM’s företagshälsovård tar betalt för den kundnytta vi skapar!

Det kan synas märkligt att ö h t behöva påpeka ovanstående, men vi säljer inte ”anslutning” som kostar även om man inte utnyttjar den. I stället skräddarsyr vi serviceprogram utifrån vad varje kundföretag bäst behöver för att hela organisationen kort- och långsiktigt ska upprätthålla prestationsförmåga och välbefinnande.
Stamkunder med långsiktiga, måldefinierade serviceavtal har företräde till hela vårt team, och får därigenom inte bara en god löpande service utan också snabbare tillträde till rätt specialist i händelse av brådskande behov.

DCM hälsokompetens erbjudande om företagshälsovård bygger på följande idé:
”Utifrån vetenskapligt baserade koncept och kompetenser erbjuder vi offensiva tjänster för målinriktad personalvård och arbetsmiljöutveckling som kostnadseffektivt hjälper våra kunder att hålla sin personal, sina chefer och sina arbetsmiljöer friska och välfungerande. Om någon anställd ändå drabbas av ohälsa eller får problem på arbetsplatsen erbjuder vi snabb och specialiserad hjälp så att god hälsa och bästa möjliga arbetsförmåga återupprättas utan onödiga dröjsmål.”

Kärnan i FHV-erbjudandet till våra kunder är en synnerligen aktiv och resultatinriktad företagsläkarservice. Utan dröjsmål tar vi itu med att fastställa problematiken och snabbt sätta in effektiva åtgärder. Vi är vana vid att på ett professionellt sätt hantera den känsliga balansgången mellan patientsekretess och resultatansvar gentemot betalande kund (i detta fall arbetsgivaren, i andra fall Försäkringskassan eller privata försäkringsbolag).
Vi har en unik skicklighet i att hitta vinna-vinna-lösningar och nå resultat även i svåra rehab-ärenden.

Kortfattad presentation av samarbetsavtal avseende företagshälsovård.
Företag som är intresserade av att tillförsäkra sig fortlöpande tillgång till arbetsmedicinsk och psykologisk service med samstämmig och långsiktig resultatinriktning, kan ingå samarbetsavtal avseende aktiv personalvård, performance management, arbetsmiljöutveckling, prestations- och kompetensutveckling. (Om kunden så önskar kan detta rubriceras som företagshälsovård och uppfylla alla de krav på sådan extern resurs som ställes av Arbetsmiljöverket, kollektivavtal etc.)

En inledande behovsanalys behöver först genomföras, så att vi kan komma överens om vilka servicemål och operativa mål (för arbetsmiljö- och hälsoutveckling) samarbetet ska leda till.
Behovsanalysen planeras gemensamt. Den kan variera i omfattning beroende på hur stort företaget är, hur välutredd personalens hälsoläge är, hur olika personalgrupper presterar och fungerar samt hur välkända arbetsmiljöerna på företaget är (ur både fysisk och psykosocial synvinkel). Slutligen utgår givetvis arbetet med behovsanalysen från vilka långsiktiga mål kundföretagets ledning har satt för
samarbetet med DCM avseende förstärkning av personalhälsa och arbetsmiljö.

DCM avger därefter en utförlig rapport med förslag till handlingsplan på kort och lång sikt. Denna behovsanalys-rapport ligger till grund för fortsatta diskussioner med kundföretagets ledning om hur ett företagshälsovårdsprogram kan utformas för att uppsatta mål ska nås.

Tjänsterna som ska ingå i service-programmet definieras noga och prissätts exakt. Våra kunder vet alltså exakt vad man får för arvodet, när tjänsten utförs, vilket resultat den ska leda till och när den faktureras.

Härutöver har de flesta arbetsgivare behov av löpande tillgänglighet under året för att kunna köpa till ett antal olika tjänster som inte går att förutbestämma exakt, och därigenom inte heller går att ta betalt för i förväg med mindre än att kunden riskerar köpa ”luft”.

PRISEXEMPEL ( vissa bastjänster)

Tjänst kronor
Behovsanalys, standardutförande inkl skriftlig rapport (pris per 10 anställda) 6900
Företagsläkarservice
– mottagningsbesök, primär utredning 2900 2900
– konsultation, per timme 1900
ex: handledning och stöd åt alla chefer med personal- och arbetsmiljöansvar avseende
systematiskt arbetsmiljöarbete och upprättande av årlig rapport om internkontroll
bevakning av personalens hälsoläge och stressläget i organisationen
effektiv handläggning av rehabiliteringsärenden
Företagssköterskemottagning
– i DCM’s lokaler, per besök 850
– externmottagning ute på kundföretaget, per timme 1240
Naprapat-behandling 850
Ergonom konsultation, per timme 950
Psykologkonsultation, per timme 1280

Friskhetsprofil & Utvidgad hälsoundersökning med psykofysiologisk stressmätning

DCM erbjuder åtgärdsinriktade hälsoundersökningar som görs i förebyggande syfte. De riktar sig till personer som arbetar i pressade lägen och som vill säkerställa att deras hälsa är god samt få professionell hjälp i att öka den egna hälsopotentialen inför framtiden.
Basen utgörs av en grundlig läkarundersökning som föregåtts med blodprovstagning. Här ingår förutom en medicinsk anamnesupptagning bl a hjärt-lung-funktionstester, undersökning av nervsystem, hörsel, syn och bukorgan. Laboratorieprover tas för kort- och långsiktig riskanalys av de vanligaste sjukdomarna i Sverige.
Läkarundersökningen kompletteras med:

  •  psykofysiologisk stressmätning för att klargöra det aktuella stressläget i kroppen och stressrisker som föreligger inför framtiden
  •  beteendeanalys hos KBT-psykolog* för att kartlägga stressriskfaktorer samt förhållningssätt till dessa, samt psykosocial analys för att definiera omgivningsfaktorer som drar ned eller stärker välbefinnandet
  •  hälsobeteendeanalys hos friskvårdare som kartlägger behov av eventuella hälsofrämjande beteendeförändringar
  • ryggfunktionsbedömning för att undersöka eventuella symptom samt förebygga framtida besvär från rygg, leder och muskler
  • återkopplingssamtal och skriftligt utlåtande med förslag på åtgärdsprogram och uppföljningar.

Pris:
Undersökning omgång 1 (4 tim) 9 460 kr
inkl återkoppling och upprättande av personlig handlingsplan

Uppföljningar efter 2, 4, 6, 9 och 12 månader (5 x 45 min) 5 900 kr

Rehabilitering och sjukskrivningsförebyggande åtgärder

Vi erbjuder aktiv och målinriktad rehabilitering för kundens medarbetare. Vi planerar och genomför arbetsåtergång efter sjukskrivning i samråd med tidigare behandlande läkare och berörd chef. Facilitering av rehab- och avstämningsmöten, hantering av kontakterna med Fk.
För individer som har svårt att upprätthålla en god hälsa och som därigenom riskerar att få sin arbetsförmåga nedsatt, har vi speciella program för att minska risken för framtida sjukskrivning.

Offensiv personalvård (Corporate fitness)

– ett erbjudande till arbetsgivare med offensiva mål för organisationens fysiska och psykiska kondition

Utifrån DCM’s grundtes att friskhet inte bara är frånvaro av sjukdom utan närvaro av välbefinnande och prestationsförmåga, har vi konstruerat ett resultatinriktat och offensivt program för hälsoutveckling på både individ- och organisationsnivå.
Efter en inledande behovsanalys upprättas gemensamt en handlingsplan. Denna omfattar dels ett antal skräddarsydda snabba åtgärder mot redan uppkomna personalproblem (3-5 nedan) och dels ett långsiktigt utvecklingsprogram för att förstärka hälsokompetensen på alla nivåer inom företaget/organisationen (1-2 nedan).
Programtiden kan variera mellan ett och fem år, beroende på vilka effektmål som ska uppnås (exempelvis påverkan på personalekonomiska nyckeltal, sänkt sjukfrånvaro, ökad frisk och produktiv närvaro, mätbara mentala och fysiska hälsoparametrar i olika personalgrupper, utvalda önskvärda beteendeförändringar, m.m.) Organisationen ska därefter själv kunna hålla processen vid liv inom de 5 hälsokompetens-dimensionerna:

1. Promotion
Målinriktade, proaktiva och långsiktiga åtgärder enligt upprättad plan för önskad utveckling av hälsofaktorer såsom fysisk och mental kondition, stresstålighet, återhämtningskapcitet, näringsintag, m.m. Personalens och chefernas hälsokompetens utvecklas gradvis genom utbildning, handledd träning och vidmakthållande av uppnådda beteendeförändringar.

2. Prevention
Efter identifiering av förekommande fysiska och psykosociala risker vidtas förebyggande åtgärder på både grupp- och individnivå för att minimera uppkomst av arbetsskador, negativ stress, vantrivsel, konflikter, ohälsa och arbetsmiljöproblem. Åtgärdspaketet innehåller skräddarsydda insatser efter verkligt behov i organisationens olika delar och efter individuella egenheter. Uppföljning och statistisk utvärdering ingår.

3. Problemlösning på förekommen anledning – akut
Hur väl man än sköter sin personal är det omöjligt att 100%-igt undslippa hälsoproblem. Skador och sjukdomar uppstår ju inte enbart till följd av komplikationer i arbetsmiljön utan lika ofta hemma och på fritiden. Oavsett orsak är kostnaderna för ohälsa stora för alla arbetsgivare. PBM hälsokompetens har mångårig erfarenhet av att ”rycka ut” akut för att snabbt och effektivt hjälpa till att behandla, i vissa fall se till att den drabbade snabbast möjligt kommer till specialiserad vårdinstans.

4. Problemlösning på förekommen anledning – rehabilitering
Långvariga hälsoproblem riskerar att gå i stå. Det är tyvärr mycket vanligt (!) att långtidssjukskrivna hamnar i ett för alla parter olyckligt avvakta-läge. Detta är särskilt vanligt när det gäller funktionella, stressutlösta, psykosomatiska och somatoforma besvär, just den typen av åkommor som PBM-kliniken är specialiserad på att behandla och rehabilitera. I vissa fall har arbetsåtergången försenats av köande till vårdinsats som vi kan få fram via annat landsting eller köpa på privatklinik – PBM har god inblick i sjukvårdsutbudet i Sverige och Norden. Ibland är det snarast psykosocial problemlösning som behövs, t ex konfliktmedling eller annan extraordinär åtgärd (långt ifrån gängse sjukvård/rehab) och då kommer PBM’s pragmatiska, resultatorienterade arbetssätt också till sin rätt.

Problemlösning på förekommen anledning – grupp
Dysfunktionella grupper bör ges hjälp att åtgärda sin situation så fort som möjligt! Det vanligaste misstaget chefer begår inför personalgrupper med problem är att avvakta. Samarbetssvårigheter, konflikter, ineffektivitet, motstridiga subkulturer, otydliga mål, frånvaro av gemensam beteendenorm, svagt ledarskap, felaktiga belöningsprinciper, m.m. är exempel på stressfaktorer som sällan fixar sig själva utan bara förvärras om de lämnas därhän. Den psykosociala miljön är en underskattad faktor med oerhört starkt inflytande på välbefinnande och prestationskapacitet i alla mänskliga grupperingar.

Psykosocial arbetsmiljö

Att mäta och undersöka hur det egentligen står till i olika delar av organisationen är bra, men efter genomförd medarbetarenkät eller psykosocial arbetsmiljö-undersökning känner sig många företagsledningar lite handfallna inför utmaningen att åstadkomma förbättringar till nästa mättillfälle.
DCM hälsokompetens erbjuder inte bara att genomföra olika typer av undersökningar av status i den psykosociala arbetsmiljön, utan också – och framför allt – att hjälpa berörda chefer genomföra erforderliga åtgärder för att åstadkomma verkliga förbättringar. Vi tar ett samlat grepp om situationen och bistår ledningen att upprätta en målinriktad handlingsplan med sikte på att förbättra t ex ledarskapet, medarbetarskapet, förutsättningarna för engagemang, prestationsmätningar, införa prestationsbaserade belöningssystem, utveckla värdegrunden, motverka negativ stress och skapa förutsättningar för arbetsglädje i pressade delar av organisationen, mm.

Vissa av dessa åtgärdsprogram genomför vi i samarbete med Själsögruppen (se www.sjalsoab.se) och Lagarbetarskap i Sverige (se www.lagarbetarskap.se).