Välkommen till DCM-kliniken i Stockholm!

CM närbild_liten

Salutogen och psykofysiologisk beteendemedicin är den kliniska specialitet inom vilken vi bedriver våra behandlings- och rehabiliteringsprogram för psykosomatiska och stressutlösta besvär.

Komponenterna i vår kliniska metodik är vetenskapligt väl beprövade medicinska, psykiatriska, psykofysiologiska, kognitiva och beteendeterapeutiska interventioner, i såväl behandlande som förebyggande och hälsoförstärkande syfte. Behandlingsmetodiken utgår från avancerade pedagogiska modeller för att handleda patienterna i inlärning av effektiva egenvårdstekniker och beteendeförändringar. Vissa patienter känner en stark reaktiveringsoro och har förlorat självförtroendet efter lång sjukskrivning, varför de behöver aktiv hjälp och uppmuntran att återuppta ett aktivt liv och komma igång med sin rehabilitering.

Hörnpelarna utgörs av tillämpad salutogenes, kognitiv beteendeterapi, hälsopedagogik och bioåterkoppling. Genom att integrera och kombinera dessa kan vi erbjuda behandlings- och rehabiliteringsprogram som i vissa avseenden är unika i Sverige.

Tillämpad salutogenes & hälsopedagogik
Vi kompletterar gängse medicinska och psykologiska undersökningar med en kartläggning av friskfaktorer. Med våra testmetoder klargörs om det föreligger brister i de hälsoskapande funktionerna. Vi inriktar oss alltså inte enbart mot sjukdomsletande utan åtgärdar också eventuella brister i det friska hos varje individ. Detta kräver kompletterande undersökningsmetoder och en väldigt aktiv patientutbildning med handledd träning av egenvård och friskvård.
Vi ägnar en hel del tid åt att i konkreta, praktiska termer besvara frågan ”Hur går det till att må bra och fungera bra – fysiskt, psykiskt och socialt?”.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)
har sedan länge haft en mycket stark ställning i USA, Kanada, Australien och England. I Sverige har intresset för terapiformen ökat starkt under 1990-talet och den är i dag en mycket efterfrågad kompetens.
KBT kännetecknas av ett strukturerat, målinriktat arbetssätt med fokusering mer på nuet och framtiden än på det förflutna. I samarbete mellan klient/patient och terapeut inriktas arbetet mot att hitta styrmedlen för att få kontroll över vardagslivet. Metoderna förändras kontinuerligt i takt med nya forskningsrön och det sker en systematisk utvärdering av egna insatser.

Bioåterkoppling (eng: biofeedback)
innebär att man genom specifika psykofysiologiska mätningar med avancerad laboratorieteknik kan fastställa olika typer av stressreaktioner och differentiera dem från reaktioner som har sin grund i sjukdomsprocesser.
Genom upprepade laboratoriemätningar får individen feedback på sina reaktioner och kan följa och utvärdera hur den egna mentala träningen ger resultat i förändrade reaktioner i hjärnan och kroppen. Detta hjälper individen att förstå psykofysiologiska samband samt att lära in och vidmakthålla nya egenregleringsfärdigheter.
Utan bioåterkopplingen hade vi fått ge upp i många ”hopplösa” somatiseringsfall, men med den fingraderade utvärdering av rehab-processen som bioåterkopplingen erbjuder kan vi med god tillförsikt även arbeta med riktigt svåra och långvariga psykosomatiska/funktionella besvär.
Samtliga våra behandlingsprogram bygger på beteendeförändringar hos patienten. Detta tar tid. Uppföljningar och repetitionsmoment ingår därför som en naturlig del i våra behandlingar.

Programinnehåll
Programmen varierar sinsemellan genom att de innehåller olika kombinationer av medicinsk, psykiatrisk och farmakologisk behandling, psykoterapi, fysioterapi, rehab-träning, biofeedback, egenvårdsutbildning, avstämningsträffar med arbetsgivare och Fk, mm.
Vi skräddarsyr innehållet efter varje patients förmåga och behov men utgår från 7 olika basprogram som varierar efter
Längd i veckor (4-26 v)
Intensitet
Grupp eller individ
Innehåll (block)
Programmen påbörjas efter att utredning gjorts och offert med programförslag godkänts av betalande kund.

Diagnoser
Vi har valt att namnge våra program efter det besvär eller behov som föreligger. Exempel på behandlingsprogram vid PBM-kliniken listas nedan:

Utmattningsreaktioner (”utbrändhet”)
Krisreaktioner och andra maladaptationstillstånd
Oklara psykiska insufficienstillstånd, panikångest, fobier, GAD, dissociation m.m.
Psykosomatiska och stressutlösta kroppsliga besvär
Somatoforma sjukdomar, hypokondri, hälsoångest
Huvudvärk (spänningshuvudvärk och vissa typer av migrän)
Kronisk trötthet, neuroasteni
Somatoformt smärtsyndrom (Fibromyalgi)
Specifika led- och muskelbesvär, idrottsskador, belastningsskador
Whip lash och funktionella nackbesvär
Funktionella ryggbesvär, lumbago, ischias och pseudoischias, mm.
Rehabilitering efter hjärtinfarkt
Metabolt syndrom
Ätbeteendestörningar

Dessutom har vi speciella program för
Arbetsförmågebedömning och resursinventering
Handledd arbetsträning

Från utredning till behandling till rehabilitering till egenvård och friskvård
Våra utredningsprogram går alltid ut på att klargöra förutsättningarna för patientens tillfrisknande. Redan i utredningsskedet utgår vi från en salutogenetisk synvinkel, vilket i praktiken innebär att vi utför ett antal undersökningar som klargör patientens fysiska, psykiska och sociala förmågor och hälsoresurser.
Givetvis ingår även medicinska undersökningar med gängse patogenetiska utgångspunkter där vi, vid behov, kompletterar den sjukdomsletande utredning som patienten i allmänhet redan har genomgått.
Våra utredningar skiljer sig från andra klinikers i några väsentliga avseenden:
Vi utför psykofysiologiska undersökningar som objektivt påvisar aktuellt stressläge och tydligt belyser hur psykologiska faktorer medverkar i uppkomst och vidmakthållande av besvären. Vi avser inte i första hand psykiska sjukdomar utan snarare siktar vi in oss på att kartlägga patienternas färdigheter i mental och psykofysiologisk egenreglering.
Vi arbetar med beteenden och attityder, gör en noggrann motivationsbedömning, och återkopplar våra iakttagelser till patienten så att en konstruktiv dialog skapas. Vi anstränger oss för att kommunicera rakt och tydligt när det kommer till att konfrontera patienten med slutsatser om deras eget ansvar, bristande vilja el dyl.
Vi använder såväl salutogenetiska metoder som patogenetiska, d v s vi mäter graden av friskhet i olika mentala och kroppsliga funktioner och klargör vad som behöver läggas till/tränas upp i första hand och vad som behöver behandlas bort i andra hand
Vi gör aktiva och väl utarbetade bedömningar av helheten och kan med ganska stor säkerhet klargöra vad som är arbetsrelaterat och vad som främst berör patientens fritid och hemförhållanden
Vi engagerar eventuell familj och arbetsgivare redan på utredningsstadiet så att den sociala situationen kan klargöras ordentligt
Utredningarnas omfattning kan variera beroende på patientens besvär och aktuella situation. Ibland kan ett par timmar hos läkare räcka, men i allmänhet krävs ytterligare insatser av psykolog, kurator, sjukgymnast och testledare.
Vi söker under utredningen kartlägga läget inom tre olika, men lika viktiga, sektorer:
Föreligger det några behandlingskrävande sjukdomar och skador som hindrar patienten från att tillfriskna och bli arbetsförmögen igen?
Vilka friskhetsskapande resurser har patienten brist på eller dålig funktion i?
Vilka hälsoresurser har patienten redan välutvecklade och starka?
Efter detta kan vi övergå till preliminär planering där vi först tar upp frågan om vilken målsättning rehabiliteringen kan ha. Vi klargör vår syn på rimliga kort- och långsiktiga mål och hjälper patienten att våga upprätta egna målsättningar, som successivt stegras. Dessa måste hela tiden vara förankrade i patientens upplevda verklighet för att fungera.
Att i ett för tidigt skede upprätta mål som överensstämmer med höga förväntningar som arbetsgivaren eller Försäkringskassan kanske har kan i värsta fall avskräcka patienten. I denna process krävs ett professionellt handlag för att få patienten aktivt engagerad i sin rehabilitering.
Våra rehab-utredningar anpassas alltid individuellt efter en initial remissbedömning av vår rehab-överläkare. Denne bör därvid få tillgång till tidigare utredningsresultat, information om eventuella tidigare rehab-försök, pågående behandlingar, etc.
Utredning kostar 2400 kr (förenklad), 6900 kr (normal) eller 14900 kr (utvidgad).
Behandlings- och rehabiliteringsprogrammen kostar från 4900 kr upp till 112 000 kr.

Finansiering
Flertalet patienter kommer till DCM-kliniken på arbetsgivarens bekostnad, via vårdförsäkring eller på egen bekostnad. Landstingssjukvården kan betala för utredning och ibland även behandling, men för det fordras remiss. Företagsläkare och psykologer vid företagshälsovård med samarbetsavtal kan remittera direkt.